بدافزار

الگوریتم پنگوئن

الگوریتم پنگوئن گوگل

  الگوریتم پنگوئن گوگل در سایت هایی استفاده می شود که یا استفاده از لینک دهنده های غیر طبیعی (unnatural backlinks) می خواهند با فریب دادن گوگل به پیشرفت هایی در نتایج گوگل دست یابند. در حالی که تمرکز اصلی ...

0اشتراکادامه مطلب